Aktualizacja: 12.04.2023
ASOCJACJA POLSKICH PISARZY FANTASTYCZNYCH
PROJEKT REGULAMINU APPF
29.08.99
1. ASOCJACJA POLSKICH PISARZY FANTASTYCZNYCH jest - w aktualnej strukturze - dobrowolnym stowarzyszeniem non profit.
2. Celem powołania i działalności APPF jest szeroko rozumiana promocja, reklama, popularyzacja i rozszerzanie pozycji polskiej twórczości fantastycznej na rynku polskim i obcym.
3. Podstawowym sposobem realizacji celu APPF jest przyznawanie w gronie Członków APPF nagrody za ubiegły rok kalendarzowy: "Srebrny Glob za Powieść Roku" i "Srebrny Glob za Opowiadanie Roku". Kryteria klasyfikacji do kategorii powieść i opowiadanie określone są w punkcie II. 4 UZGODNIEŃ SZCZEGÓŁOWYCH.
4. Członkiem APPF może zostać każdy polski autor opublikowanego w postaci książkowej utworu fantastycznego - powieści, zbioru opowiadań lub czterech opowiadań w publikatorach branżowych i innych. Kryteria przyjmowania Autorów w szeregi członków APPF określone są w punktach I. 2 i I. 3 UZGODNIEŃ SZCZEGÓŁOWYCH.
5. Podstawowym obowiśzkiem dobrowolnie zgłoszonej przynależności do APPF jest śledzenie polskiej twórczości fantastycznej w stopniu i zakresie, umożliwiającym głosowanie i wybór najlepszej, zdaniem członków APPF, powieści i najlepszego opowiadania polskiego Autora za dany rok.


UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE

I. CZŁONKOSTWO W APPF, STRUKTURA ORGANIZACYJNA

1. Dla wystarczająco sprawnego działania APPF powołane zostaje Kolegium APPF w składzie trzyosobowym. Stanie się to najbliższym konwencie, na którym odbędzie się zebranie organizacyjne. Proponowany jest Polcon'99 w Warszawie.
2. Kolegium roześle do potencjalnych członków z niewątpliwym dorobkiem wydawniczym propozycje wstąpienia do APPF. Po zebraniu Deklaracji Kolegium będzie przez cały czas działania dążyć do rozszerzenia składu APPF. Wzór Deklaracji znajduje się w Załączniku 1 do niniejszego Projektu.
3. Przez niewątpliwy dorobek rozumie się opublikowane powieści lub tomu opowiadań. W deklaracjach wszyscy członkowie APPF wypisują swoją bibliografię - w wymiarze wymienionym w punkcie 4 PROJEKTU REGULAMINU. W przypadkach wątpliwych Kolegium może zażądać szczegółów mogących rozwiać wątpliwości - sprecyzowania bibliografii, wypożyczenia tekstów itp.
4. W deklaracjach Członkowie zobowiązują się do opłacenia składki, która przeznaczona jest przede wszystkim na zaprojektowanie i wykonanie symboli nagród w postaci statuetek oraz - w przypadku nadwyżki na cele organizacyjne - koszty korespondencji, reklamy i promocji działalności APPF.
5. Członkowie APPF mogą zgłaszać kandydatury ludzi związanych z fantastyką polską, nie będących wprost autorami, ale zasługujących, zdaniem Członków, na uczestnictwo w pracach APPF. Dotyczy to redaktorów wydawnictw książkowych i prasowych, krytyków i tłumaczy - ludzie ci wpływają na bezpośrednio i pośrednio na fantastykę polską. Ze zgłoszonej puli kandydatur członkowie APPF mogą wybrać co roku 1 (jedną) osobę, której może być po głosowaniu nadane Członkostwo Honorowe, wiążące się z obowiązkiem płacenia składki i prawem do głosowania na "Srebrny Glob za Powieść Roku" i "Srebrny Glob za Opowiadanie Roku".
6. Członek Honorowy może odmówić uczestnictwa w APPF przed przyjęciem w poczet członków.
7. Członek Zwyczajny i Członek Honorowy APPF może w każdej chwili zgłosić wystąpienie z Asocjacji bez podania powodów. Członkostwo ustaje z chwilą dostarczenia mu powiadomienia o otrzymaniu zgłoszenia rezygnacji z członkostwa.
8. Członek APPF może być usunięty z Asocjacji po zgłoszeniu takiej potrzeby przez Kolegium APPF (np. za permanentne niespełnianie przyjętych na siebie obowiązków - głosowania, niepłacenie ew. składek lub czyny niehonorowe) lub któregokolwiek z Członków Zwyczajnych ASOCJACJI i głosowaniu zwyczajnym pisemnym wszystkich Członków Zwyczajnych APPF.

II. WYBÓR NAGRODZONYCH UTWORÓW

1. Kolegium co pół roku - do końca pierwszego miesiąca następnego półrocza - rozsyła do Członków APPF bibliografię polskiej fantastyki. Członkowie mają prawo zgłaszania pominiętych tekstów. Kolegium musi je uwzględnić najpóĽniej w następnym kwartale. Na bieżąco lista bibliograficzna będzie podawana w Internecie a wszyscy Członkowie APPF będą powiadomieni o adresie bibliografii.
2. W głosowaniu za dany rok biorą udział utwory opublikowane w prasie-sieci dystrybucji oficjalnej, płacącej honoraria autorskie do numeru grudniowego włącznie, lub w przypadku periodyków o cyklu dwu-trzymiesięcznym z numerem mającym w dacie m-c grudzień, oraz wydawnictwa książkowe dostępne w oficjalnej sieci dystrybucji, sygnowane danym rokiem wydane do m-ca marca.
3. Głosowanie odbywa się pisemnie, na rozesłanych przez Kolegium Formularzach Głosowania, zwrot Formularzy następuje w postaci przesyłki potwierdzonej. Wzór Formularza Głosowania znajduje się Załączniku 2 niniejszego PROJEKTU REGULAMINU.
4. Przyznanie tytułu "Powieść Roku" , "Opowiadanie Roku" następuje w trybie głosowania pisemnego, przy czym za opowiadanie przyjmuje się tekst beletrystyczny o objętości max. 100 stron znormalizowanych. Póki Członkowie nie postanowią inaczej nowele i noweletty rozważane są w kategorii "Powieść". O zwycięstwie w poszczególnych kategoriach decyduje zwykła większość głosów uczestników głosowania.
5. Formuła głosowania. Głosowanie ma charakter dwustopniowy: pierwszy stopień - nominacje, stopień drugi - głosowanie właściwe z listy nominacji. W obu obowiązuje zwyczajna większość głosów.
A/ Członkowie i Członkowie Honorowi APPF dysponują w głosowaniu 10 punktami dla opowiadania i 10 pktami dla powieści. Między wszystkie podane w bibliografii utwory w danej kategorii Członek rozdziela swoje 10 pkt, w dowolnej konfiguracji, 1 x 10 pkt, 10 x 1 pkt, itd.
B/ Po zwrocie formularzy Kolegium oblicza głosy i podaje do wiadomości listę nominowanych do nagrody "Srebrny Glob za Powieść Roku" i "Srebrny Glob za Opowiadanie Roku". Lista nominacji będzie podana w Internecie, a wszyscy Członkowie APPF będą powiadomieni o jej adresie internetowym.
C/ W kategorii "powieść" lista nominacji obejmuje max. 5 pozycji. W przypadku wydania w danym roku mniejszej ilości powieści postępowanie nominacyjne nie ulega zmianie.
D/ W kategorii "opowiadanie" lista nominacji obejmuje 10% wszystkich wziętych pod uwagę tekstów /z zaokrągleniem do góry/.
E/ Po ustaleniu listy Nominacji do nagrody "Srebrny Glob" Kolegium rozsyła listę nominacji do wszystkich Członków i Członków Honorowych APPF z określeniem terminu ostatecznego na dokonanie głosowania.
F/ Członkowie i Członkowie APPF ponownie dysponują 10 punktami w każdej z kategorii i przydzielają je dzieląc na dowolną ilość utworów /min. 1 pkt/ lub oddając wszystkie na 1 utwór.
G/ Członkowie i Członkowie APPF nie muszą przydzielić całej swej puli głosów w żadnym z głosowań.
H/ Kolegium oblicza głosy i podaje na ustalonym Konwencie wyniki głosowania z podaniem ilości uzyskanych przez poszczególnych nominantów punktów. Szczegółowe wyniki głosowań - przydział punktów przez poszczególnych Członków poszczególnym utworom objęte są tajemnicą, a obowiązkiem Kolegium jest zachowanie tej wiedzy wyłącznie do swojej wiadomości.
I/ W przypadku gdy dwa lub więcej utworów otrzymają tę samą ilość głosów decyduje skrócone głosowanie - głosują Członkowie Kolegium i tylu z Członków i Członków Honorowych APPF ilu trzeba do reprezentowania w proporcjach 1 głosujący na 10 Członków APPF - np. przy 36 Członkach decydują głosy 7 osób: 3 (Kolegium) + 4 (pierwsze 4 osoby z alfabetycznej listy; przy następnym takim głosowaniu głosują kolejni Członkowie z listy alfabetycznej).

III. UZGODNIENIA DODATKOWE

1. Ogłoszenie wyników nastąpi w każdym roku na Polconie, w przypadku, gdy Polcon nie będzie organizowany na innym - reprezentatywnym - spotkaniu polskiego Fandomu.
2. Nagrodzony Autor ma nieograniczone czasem prawo do informowania Czytelników, Wydawców, Krytyków o przyznanej nagrodzie z zaznaczeniem kategorii i roku.
3. Do końca lutego każdego roku Członkowie APPF przysyłają na adres członka Kolegium - Skarbnika składkę roczną, przysłanie składki jest jednoznaczną deklaracją chęci uczestniczenia w pracach APPF w roku bieżącym. Nie przysłanie składki po ponagleniu przez Kolegium jest interpretowane jako rezygnacja z członkostwa w APPF.
4. Kolegium, prócz prac realizujących główny cel APPF, powinno dążyć do przejęcia przez APPF takiej ilości gratisów książkowych polskich autorów, która pozwoliłaby przekazać je wszystkim Członkom APPF lub przynajmniej tym, którzy zadeklarują chęć przyjęcia gratisu.

Szczegóły można znaleźć na stronach Fandomu i Fahrenheita.Hosting: NETinstal - Internet i telekomunikacja